Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/12/2015 dotyczącego wyboru Podwykonawcy części prac merytorycznych w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł  projektu:

Mikrokogeneracja zasilana biomasą w dwóch innowacyjnych rozwiązaniach .

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2015

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu Mikrokogeneracja zasilana biomasą w dwóch innowacyjnych razwiązaniach przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę [1].

Zakup usługi zaplanowano w projekcie, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nazwa, adres i dane rejestrowe Zamawiającego

FISHERSON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Goździków 29/31 lok. 11, 04-231 Warszawa KRS 0000543283; NIP 7010465773; REGON 360800546

Tryb udzielania zamówienia

Konkurs ofert z zastosowaniem zasady konkurencyjności, opisanej w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tj. dokumencie pod nazwą Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji [2].

Data, miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego

Warszawa, dnia 28.12.2015

Opis przedmiotu zamówienia

A) Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe w zakresie merytorycznym w ramach realizacji projektu

Mikrokogeneracja zasilana biomasą w dwóch innowacyjnych razwiązaniach, polegające na:

  • opracowanie modeli numerycznych elementów biomasowych systemów kogeneracyjnych, w tym silnika Sterlinga i parowego silnika tłokowego uwzględniające:

– opracowanie wymaganych geometrii elementów

– optymalizacja wielkości i jakości elementów obliczeniowych

– wykonanie analizy wrażliwości siatki dla co najmniej trzech przypadków dla każdego modelu.

– zdefiniowanie danych i warunków brzegowych modeli

– rozbudowana prezentacja wyników, w tym rozkład wektorów prędkości płynu, rozkład temperatury na analizowanych powierzchniach i w zakresie analizowanych objętości, analiza strumieni mediów, implementacja punktów rejestracji zdefiniowanych wielkości – tzw. monitor points i in.

  • Ocena możliwości i propozycja metodologii (z uwzględnieniem wymaganej aparatury i czynności adaptacyjnych instalacji) wykonania eksperymentów walidacyjnych w oparciu o wyniki modeli i parametry zdefiniowane doświadczalnie na stanowiskach pomiarowych.

  • Opracowanie, na podstawie wyników eksperymentów walidacyjnych, dokumentacji optymalizacyjnej instalacji biomasowych ze szczególnym uwzględnieniem:

– w zakresie wzajemnego położenia obszaru prowadzenia spalania i części wymiennikowej gorącego cylindra silnika Stirlinga, geometrii komory spalania, materiału i konstrukcji okładziny ceramicznej, doboru odpowiedniej prędkości obrotowej bębna komory spalania, konfiguracji pracy dysz powietrznych,

– budowy komory spalania, konstrukcji rusztu, lokalizacji punktów podawania poszczególnych stopni powietrza wtórnego, konstrukcji obszaru odpowiedzialnego za generację pary, parametrów pary zasilającej układ generacji energii elektrycznej

B) Bezpośrednim efektem realizacji usługi będzie opracowanie dokumentacji technicznej instalacji, raportów z badań, analiz poszczególnych aspektów pracy instalacji.

C) Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia specjalistycznych elementów instalacji (które podlegają badaniom i są częścią instalacji projektu) oraz części materiałów i środków eksploatacyjnych, które są niezbędne do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

D) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia, wraz z zespołem Oferenta prac badawczych na urządzeniach będących częścią instalacji.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień, dotyczący przedmiotu oferty

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Nazwa, adres i dane rejestrowe Zamawiającego

FISHERSON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Goździków 29/31 lok. 11, 04-231 Warszawa KRS 0000543283; NIP 7010465773; REGON 360800546

Orientacyjny harmonogram realizacji usługi

Szacunkowy termin podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach POIR 2014-2020 to 31.05.2016r.

Prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w zapytaniu, będą realizowane w oparciu o następujący, orientacyjny harmonogram:

– etap I – Opracowanie modeli numerycznych (1 – 12 miesiąc trwania projektu)

– etap II – …opracowanie metodologi eksperymentów walidacyjnych (9 – 15 miesiąc trwania projektu)

– etap III – opracowanie dokumentacji optymalizacyjnej (12 – 24 miesiąc trwania projektu)

Prace badawczo-rozwojowe powinny zostać zakończone najpóźniej w ciągu 24 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach POIR 2014-2020.

Warunki udziału w postępowaniu

Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w konkursie prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015.

Status oferenta:

Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w Podziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”[3], w ramach projektu podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.

Tym samym do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyższe kryteria. Weryfikacja posiadania wyżej opisanego statusu nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia – załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

Wykluczenia dotyczące powiązań:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja braku powiązań nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia – załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.

Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena brutto za realizację wszystkich prac B+R opisanych w punkcie Przedmiot zamówienia –  max 40 pkt (40% oceny oferty)

2. Wiedza i doświadczenie Oferenta (na płaszczyźnie instytucjonalnej) – max 30 pkt (30% oceny oferty)

3. Kwalifikacje członków zespołu, którzy zostaną oddelegowani przez Oferenta do realizacji zamówienia – max 20 pkt (20% oceny oferty)

4. Posiadana przez Oferenta infrastruktura badawcza, która zostanie użyta do realizacji prac badawczo-rozwojowych – max 10 pkt (10% oceny oferty)

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Ad 1

Cena

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów według poniższego wzoru:

Pi = (Cmin / Ci) x 40 gdzie:

Pi – liczba punktów „i” oferty

Cmin – cena brutto minimalna spośród ofert

Ci – cena brutto „i” oferty

Ad 2

Wiedza i doświadczenie członków zespołu, którzy zostaną oddelegowani przez Oferenta do realizacji zamówienia:

1. liczba i zakres zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji prac badawczo-rozwojowych (edukacyjnych) z zakresu energetyki odnawialnej, w szczególności energetycznego wykorzystania biomasy

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – liczba projektów B+R <0>

2 pkt – liczba projektów B+R <1-2>

4 pkt – liczba projektów B+R <powyżej 2>

2.liczba i zakres publikacji naukowych dotyczących energetycznego wykorzystania biomasy

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – liczba publikacji <0 – 10>

2 pkt – liczba publikacji <10 – 20>

4 pkt – liczba publikacji <powyżej 20>

3.posiadanie doświadczenie w realizacji modeli CFD układów energetyki odnawialnej

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 10 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada doświadczenia ww zakresie

10 pkt – Oferent posiada doświadczenie ww zakresie

4.posiadanie doświadczenia w wykonywaniu eksperymentów walidacyjnych dla modeli obliczeniowej mechaniki płynów

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada doświadczenia ww zakresie

4 pkt – Oferent posiada doświadczenie ww zakresie

5.posiadanie doświadczenia w budowie mikro instalacji OZE w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy.

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada doświadczenia ww zakresie

4 pkt – Oferent posiada doświadczenie ww zakresie

6. posiadanie doświadczenia w budowie kogenerecajnych mikro instalacji OZE w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy.

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada doświadczenia ww zakresie

4 pkt – Oferent posiada doświadczenie ww zakresie

Ad 3

Kwalifikacje członków zespołu, którzy zostaną oddelegowani przez Oferenta do realizacji zamówienia:

1.doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych w zakresie OZE

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada doświadczenia ww zakresie

4 pkt – Oferent posiada doświadczenie ww zakresie

2.wykształcenie wyższe w zakresie tematyki realizacji projektu i umiejętność pracy laboratoryjnej, w tym przy użyciu specjalistycznego oprogramowania  z systemami energetycznymi

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada wykształcenia ww zakresie

4 pkt – Oferent posiada wykształcenie ww zakresie

3.umiejętność projektowania i budowania zaawansowanych systemów pomiarowych i kontrolno-pomiarowych oraz analizy danych pomiarowych pod kątem walidacji wyników obliczeń z użyciem zaawansowanych metod numerycznych

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – nie posiadanie umiejętności ww zakresie

4 pkt – posiadanie umiejętności ww zakresie

4.umiejętność analizy danych pomiarowych i stosowania zaawansowanych metod numerycznych

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada umiejętności ww zakresie

4 pkt – Oferent posiada umiejętności ww zakresie

5.umiejętność projektowania, tworzenia dokumentacji technicznej, kompletowania, budowy i rozruchu stanowisk badawczych

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 4 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada umiejętności ww zakresie

4 pkt – Oferent posiada umiejętności ww zakresie

Ad 4

Posiadana przez Oferenta infrastruktura badawcza, na podstawie której opracowane zostaną założenia eksperymentów walidacyjnych w ramach prac badawczo-rozwojowych:

1. niezagospodarowana powierzchnia laboratoryjna do przeznaczenia pod budowę platformy badawczej o powierzchni min. 18 m2 znajdująca się w swobodnej dyspozycji Oferenta

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 5 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada ww powierzchni

5 pkt – Oferent posiada ww powierzchni

2.posiadanie (lub bezpośredni dostęp) następujących stanowisk badawczych wymienionych poniżej:

a. co najmniej trzech jednostek kotłów (pieców) na biomasę

b. układów odbioru ciepła wraz z wymiennikami spaliny-powietrze, woda-powietrze, parownikami i skraplaczami pary

c. co najmniej trzech jednostek silników cieplnych małej mocy

d. systemu on-line rejestracji pracy układów energetycznych

e. generatora elektrycznego małej mocy

f. elektronicznego obciążenia o mocy do 2 kW

g. urządzenia do obrazowania termalnego

h.zaawansowanych modułów do akwizycji danych

i. oprogramowania do analizy danych, symulacji i modelowania numerycznego

Oferentowi zostanie przyznana liczba punktów od 0 do 5 według przedziału:

0 pkt – Oferent nie posiada co najmniej połowy ww stanowisk badawczych

3 pkt – Oferent posiada co najmniej połowę ww stanowisk badawczych

5 pkt – Oferent posiada wszystkie ww stanowiska badawcze

Weryfikacja kryteriów:

1. Cena brutto za realizację wszystkich prac B+R opisanych w punkcie Przedmiot zamówienia

2. Wiedza i doświadczenie członków zespołu, którzy zostaną oddelegowani przez Oferenta do realizacji zamówienia

3. Kwalifikacje członków zespołu, którzy zostaną oddelegowani przez Oferenta do realizacji zamówienia

4. Posiadana przez Oferenta infrastruktura badawcza, która zostanie użyta do realizacji prac badawczo-rozwojowych

nastąpi na podstawie uzupełnionego załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonany zostanie wybór Wykonawcy.

Data i sposób składania ofert

Oferty można składać do dnia  05.01.2016 godz. 14.00 w następujący sposób:

1.przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:[4] s.rybak@fishersonenergy.com

2.przesłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, kuriera na  adres: FISHERSON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Goździków 29/31 lok. 11, 04-231 Warszawa

3. dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: FISHERSON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Goździków 29/31 lok. 11, 04-231 Warszawa

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać z obligatoryjnym zastosowaniem wzorów dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania:

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu statusu uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej, będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Minimalny termin obowiązywania ofert

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (04.02.2016r)

Zakres składanych ofert

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dodatkowe informacje

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Ogłoszenie opublikowano na stronie http://www.fishersonenergy.com w dniu  28.12.2015 r.

Zamawiający nie przewidział wnoszenia wadium przez Oferentów ubiegających się o realizację prac badawczo-rozwojowych, o których mowa w niniejszym zapytaniu.

Zamawiający przewiduje udzielenie częściowej zaliczki po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego Mikrokogeneracja zasilana biomasą w dwóch innowacyjnych razwiązaniach na poczet realizacji prac badawczo-rozwojowych temu Wykonawcy, który zostanie wybrany w wyniku niniejszego postępowania i z którym zostanie podpisana stosowna umowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji cen zawartych w ofertach przed zawarciem umowy.

W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, o ostatecznym wyborze Oferenta decyduje Prezes Zarządu spółki będącej Zamawiającym, po przeprowadzeniu rozmowy z każdym Oferentem w ustalonym terminie, nie przekraczającym 30 dniowego okresu związania ofertą.

PRZYPISY

[1] O której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.

[2] Dokument opublikowany na stronie: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/ inteligentny_rozwoj/ 1_konkurs_2015/4.4_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.1_poir-zasada_konkurencyjnosci.pdf

                Stan na dzień 07.07.2015r.

[3] Dokument opublikowany na stronie http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/ 1_konkurs_2015/4.2_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.1_poir-katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf
Stan na dzień 07.07.2015.

[4] W tym przypadku konieczne jest uzupełnienie oryginałów dokumentów składających się na ofertę najpóźniej w ciągu 3 dni, począwszy od 21.07.2015.