Fisherson Energy Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów na każdym etapie. Na etapie projektowania, realizacji inwestycji oraz w cześci dotyczącej finansowania.

Współpracujemy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Prosument".

Program "Prosument" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma za zadanie wspierać zakup i montaż nowych instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wsparciem programu objęte są wyłącznie tzw. małe i mikro instalacje, których przeznaczeniem jest produkcja energii elektrycznej lub ciepła.

W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. następujące zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej:

  • obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat,
  • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,
  • rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering).

Nowe zasady wsparcia mają wejść w życie od 1 stycznia 2016.

Analizując wpływ uchwalonej ustawy na program „Prosument” można stwierdzić, że nie zawiera ona wskazań dotyczących sposobu określania i możliwości łączenia pomocy inwestycyjnej (dotacji) i operacyjnej (taryf gwarantowanych) dla mikroinstalacji. Dlatego też nie można określić czy inwestorzy, którzy otrzymają dofinansowanie do instalacji z NFOŚiGW będą mogli korzystać z taryf gwarantowanych. Ustawa nie wskazuje również na możliwość wyboru przez prosumenta formy pomocy, z której chce skorzystać.
Wyjaśnienie wyżej wymienionych zagadnień oraz analiza opłacalności budowy mikroinstalacji dla beneficjentów, będzie podstawą do podjęcia decyzji przez NFOŚiGW w zakresie potrzeby dostosowania wysokości, formy oraz zakresu wsparcia w ramach programu „Prosument”.

Natomiast inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, będą mogli zgodnie z zapisami ustawy od początku 2016 r. sprzedawać nadwyżki energii do sieci po cenach równych cenom rynkowym i korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych).
Zwracamy jednocześnie uwagę, że ustawa nie przeszła jeszcze pełnego cyklu ustawodawczego i do momentu podpisania przez Prezydenta RP i wejścia w życie nie stanowi prawa.